Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/dagdainv/sepu.dp.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Річна інформація за 2011 рік

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.02.2012
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
35430612
Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська Iндустрiальний р-н 49000 мiсто Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16
Міжміський код, телефон та факс емітента
0567882445 0567882445
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 2012-04-17
  (дата)
Річна інформація опублікована у — Вiдомостi ДКЦПФР    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* www.sepu.dp.ua    
  (адреса сторінки)   (дата)

*Заповнюється за наявності

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" — так, "2" — ні)
30. Примітки Рахунки в банках у iноземнiй валютi не вiдкривались. Товариство немає одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, рейтингова оцiнка емiтента не визначалася. Iнформацiю про органи управлiння емiтенти -АТ-не заповнюють. Товариство не приймало рiшення на ЗЗА про виплату дивiдендiв, не випускало облiгацiї, Випуск власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду. Акцiї товариства iснують у бездокументарнiй формi, тому виданих сертифiкатiв цiнних паперiв немає. Товариство немає iнформацiя про гарантiї третьої особи у зв'язку iз вiдсутнiстю випускiв боргових цiнних паперiв. У 2011 роцi товариство не затверджувало принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства. Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних облiгацiй з iпотечним покриттям, iпотечних сертифiкатiв, та немає iпотечних активiв. Товариство не здiйснювало випуски ФОН. Товариство не складало рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй. У звiтному роцi товариство не виробляло та не реалiзовувало основнi види продукцiї, у зв'язку iз чим немає iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

 

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ"
Скорочене найменування (за наявності) ПАТ"СЕПУ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 49000
Область, район Iндустрiальний
Населений пункт мiсто Днiпропетровськ
Вулиця, будинок ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Серія і номер свідоцтва Серiя ААВ № 536499
Дата державної реєстрації 03.10.2007
Орган, що видав свідоцтво Голосiївська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 164000000
Сплачений статутний капітал (грн.) 164000000

Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "КБ "Аксiома"
МФО банку 307305
Поточний рахунок 26007490000300
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
МФО банку
Поточний рахунок

Основні види діяльності

65.23.0 Iнше фiнансове посередництво
65.12.0 Iнше грошове посередництво
65.22.0 Надання кредитiв

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ"КОД IНВЕСТ" 34927676 Київська Шевченкiвський 04053 м.Київ ВУЛИЦЯ СМИРНОВА-ЛАСТОЧКIНА, будинок 3/5 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) — 1, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 4, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 0, фонд оплати працi 25 тис.грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента здiйснюється шляхом пiдвищення рiвня оплати працi квалiфiкованих кадрiв.Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року не зазначено, тому що товариство створене (шляхом перетворення в публiчне акцiонерне товариство) в 2011 роцi.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козiєнко Наталiя Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 307315 04.02.2005 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1977
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ВКФ "КАДI ДНIПРО" Директор
Опис Обрана на посаду головного бухгалтера Виконавчим органом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Повноваження та обов'язки — Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. — Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. — Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. — Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства — Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Обiймає посаду на iншому товариствi — ПАТ "НК "ОЙЛ СIТI" (Мiсцезнаходження: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 31-37), головний бухгалтер.

 

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Санжаровський Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 306369 25.11.1988 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1988
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ФК "Профiт" фахiвець з питань торгiвлi цiнними паперами
Опис Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi дiє Ревiзiйна комiсiя, здiйснює повноваження вiдповiдно до Статуту. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. За результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок з передбаченою чинним законодавством України iнформацiєю. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтномй перiодi вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обiймає посаду на iншому товариствi — ТОВ "ФК "Профiт" (Мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К), фахiвець з питань торгiвлi цiнними паперами.

 

Посада Члена наглядової Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаповал Ольга Валентинiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 216797 05.02.1996 Амур — Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** Середня технiчна
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер ТОВ "ЛевКо"
Опис Член Наглядової ради має право: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй;; заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; здiйсноює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства.. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обiймає посаду на iншому пiдприємствi — ПАТ "ФIНАНСГРУП-ЕКНЕ" Головний бухгалтер (Мiсцезнаходження 49051, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4-Б)

 

Посада Члена наглядової Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Борисова Марина Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 364435 28.03.2005 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1989
Освіта** незакiнчена вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "МТI" член наглядової Ради
Опис Член Наглядової ради має право: отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй;; заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; здiйсноює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства.. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обiймає посаду на iншому пiдприємствi — ПАТ "МТI" член наглядової Ради (Мiсцезнаходження 49081, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32 — В)

 

Посада Голова наглядової Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калiнiченко Катерина Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 492010 27.03.1999 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1982
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "МТI" — бухгалтер
Опис Голова Наглядової ради: — органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв; здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обiймає посаду на iншому товариствi — Член наглядової ради ПАТ "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" (Мiсцезнаходження 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К)

 

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 683029 27.06.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
Рік народження** 1980
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ФIНАНСГРУП-ЕКНЕ" Голова Правлiння
Опис Обраний згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.11.2011р на посаду Голови Правлiння. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законодавства. Голова Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Голова Правлiння, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Має право бути присутнiм на всiх засiданнях Вищого органу. Обiймає посаду на iншому пiдприємствi — ПАТ "ФIНАНСГРУП-ЕКНЕ" Голова Правлiння (Мiсцезнаходження 49051, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4-Б)

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Головний бухгалтер Козiєнко Наталiя Василiвна АН 307315 04.02.2005 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi   0 0 0 0 0 0
Ревiзор Санжаровський Андрiй Миколайович АН 306369 25.11.1988 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi   0 0 0 0 0 0
Члена наглядової Ради Шаповал Ольга Валентинiвна АЕ 216797 05.02.1996 Амур — Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi   0 0 0 0 0 0
Члена наглядової Ради Борисова Марина Юрiївна АН 364435 28.03.2005 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi   0 0 0 0 0 0
Голова наглядової Ради Калiнiченко Катерина Юрiївна АК 492010 27.03.1999 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi   0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ АЕ 683029 27.06.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл   0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
СОФIТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД 39,651 Белiз Белiз BELIZE Белiз Белiз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Belize City, Belize, Central America — CITY Белiз Белiз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Belize City, Belize, Central America — —   131200000 20 131200000 0 0 0
МЕЛЧЕТ IНВЕСТ ЛIМIТЕД 115727В Спiвдружнiсть Багамських о. Haccay 1042 Багамських о. СБО Haccay Winterbotham Place, Marlborough Queen Streets P.O. —   131200000 20 131200000 0 0 0
ЕВЕРРIН КОММЕРШIАЛ С.А. 539095 Британськi Вiргiнськi о-ви Tortola 71 Брит. Вiрджiновi о-ви Tortola GRAIGMUIR CHAMBERS, P.O. ROAD TOW   131200000 20 131200000 0 0 0
БАЛЛIОТI ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД C2417 Saint Kitts And Nevis Saint Kitts СТРIТ, ЧАРЛСТАУН — ДЕЙЛI БIЛДIНГ, ПРИНЦ ВIЛЛIАМ СТРIТ, ЧАРЛСТАУН — —   131200000 20 131200000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 524800000 80 524800000 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 11.11.2011
Кворум зборів** 99.9998
Опис перелiк питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах та результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрання голови та секретаря зборiв. (Обрали голову та секретаря зборiв) 2. Обрання лiчильної комiсiї товариства (Обрали лiчильної комiсiї товариства) 3. Переобрання виконавчого органу товариства.(Переобрали виконавчий орган товариства) 4. Обрання наглядової ради Товариства.(Обрали наглядову ради Товариства) 5. Обрання ревiзора Товариства.(Обрали ревiзора Товариства) 6. Обрання особи що уповноважується на пiдписання трудового договору з Головою правлiння Товариства. (Обрали особу що уповноважується на пiдписання трудового договору з Головою правлiння Товариства) 7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно- правових договорiв з членами Наглядової ради. (Затвердили умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважили Голову Правлiння Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.) 8. Змiна юридичної адреси Товариства. (Змiнили юридичну адресу Товариства) 9. Змiна найменування Товариства (Змiнили найменування Товариства) 10. Внесення змiн до Статуту. (Затвердили Статут товариства у новiй редакцiї ) особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Голова зборiв Калiнiченко К.Ю. особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв — виконавчий орган товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство <ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ>
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Київська Шевченкiвський 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Акцiонерне товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України протягом звiтного перiоду.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Фiнансова Компанiя "АКТИВ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32987932
Місцезнаходження Дніпропетровська Жовтневий 49000 м. Днiпропетровськ вул. Дзержинського, 33В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581045
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2011
Міжміський код та телефон 0567900354
Факс 0567900354
Вид діяльності Депозитаона дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Акцiонерне товариство має вiдкритий рахунок ЦП у зберiгача цiнних паперiв Приватне акцiонерне товариство "Фiнансова Компанiя "АКТИВ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ — ДНIПРО"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37988473
Місцезнаходження Дніпропетровська Жовтневий 49027 м. Днiпропетровськ вул. Дзержинського, 33В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4491
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.12.2011
Міжміський код та телефон 0567900354
Факс 0567900354
Вид діяльності Аудиторська
Опис Акцiонерне товариство змiнило зовнiшнього аудитора на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ — ДНIПРО"

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.08.2011 420/1/11 ДКЦПФР UA 4000127633 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.25 656000000 164000000 100
Опис Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку України. У звiтному перiодi керiвництво Товариства не приймало рiшення щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi. У звiтному перiодi керiвництво Товариства не приймало рiшення щодо Додаткової емiсiї акцiй товариства.
 

Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Зборами акцiонерiв товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "КА-СЕРВIС" прийняло рiшення 11.11.2011р. про змiну назви на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ" . ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "КА-СЕРВIС" створене (дата реєстрацiї ПАТ 18.07.2011р. за № 10681450000028219) шляхом перетворення iз Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "КА-СЕРВIС" (протокол № 3 вiд 27.04.2011 року). Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку в результатi здiйснення господарської дiяльностi, задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв. Злиття, подiлу, приєднання, видiлу на протязi року не вiдбувалось
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Управлiння Товариством здiйснюють: вищий орган Товариства — загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство здiйснює оперативний бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть i подає її у встановленому порядку й обсязi органам державної статистики. Принципи, методи та процедури облiкової полiтики затвердженi наказом по пiдприємству. Протягом 2011 року облiкова полiтика не змiнювалась.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ ?КА — СЕРВIС? Адресовано: керiвництву та акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ ?КА — СЕРВIС? Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ?АУДИТОРСЬКА ФIРМА ?СТАНДАРТ ? ДНIПРО? Скорочене найменування: ТОВ ?АуФ ?С-Д? Код ЄДРПОУ 37988473 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4491, видане рiшенням Аудиторської палати України №244/4 вiд 22.12.2011. Мiсцезнаходження: 49027, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В Телефон (факс): +38 056 7900354 ? Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ ?КА — СЕРВIС? (надалi по тексту — Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2011, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складенi за рiк, що минув на зазначену дату (що становить повний комплект рiчної фiнансової звiтностi), а також стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, якi додаються. Перевiрку проведено в перiод з 23.01.2012 по 27.01.2012 на пiдставi додаткової угоди б/н вiд 23.01.2012 до договору №11/12 — КС вiд 26.12.2011. Для проведення аудиторської перевiрки були наданi документи, пояснення та iнша iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011. Основнi вiдомостi про емiтента: Найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ ?КА — СЕРВIС? Код за ЄДРПОУ: 3 5 4 3 0 6 1 2 Мiсцезнаходження: 03045, м. Київ, вулиця Новопирогiвська, будинок 50 Дата первинної реєстрацiї: 03 жовтня 2007 року Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV та нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi по тексту ? П(С)БО). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та сукупних послуг видання 2010 року, якi затвердженi в Українi в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення власної думки. Промiжнi висновки Ми висловлюємо думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами ?Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (ДКЦПФР) при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку?, затвердженого вiдповiдним рiшенням №1528 вiд 19.12.2006. ? На нашу думку, iнформацiя за видами активiв розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, зокрема: № 7 ?Основнi засоби?, №10 ?Дебiторська заборгованiсть?, а також №12 ?Фiнансовi iнвестицiї?. ? Розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно, у вiдповiдностi до вимог П(С)Б0, зокрема №16 ?Зобов?язання?; за винятком наступних обставин: — в Товариствi не створено резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, як того вимагають П(С)БО №26 ?Виплати працiвникам? та П(С)БО №16 ?Зобов?язання?. Простроченi зобов?язання Товариства за борговими цiнними паперами — не облiковуються. Зобов?язання по iпотечним цiнним паперам не облiковуються. ? На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства в усiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до дiючих П(С)БО в Українi. Визнання та оцiнка сум статей балансу Товариства ?Статутний капiтал?, а також ?Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)? вiдповiдають П(С)БО №1 ?Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi?, П(С)БО №2 ?Баланс?. Зареєстрована сума статутного капiталу Товариства вiдповiдає даним Балансу, документам бухгалтерського облiку, а також установчим документам Товариства. Розмiр статутного капiталу становить 164 000 000, 00 грн. (Сто шiстдесят чотири мiльйони грн. 00 коп.), який розподiлено на 656 000 000 (Шiстсот п?ятдесят шiсть мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п?ять копiйок) кожна. Заявленi обсяги статутного капiталу Товариства сплачено майном та грошовими коштами в розмiрi 164 000 000, 00 грн. (Сто шiстдесят чотири мiльйони грн. 00 коп.): ЗАСНОВНИК/ ПЛАТНИК Назва документу Номер документу Дата документу Сума внеску згiдно документу, грн. ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 Протокол та Акт прийму-передачi б/н 1 12.07.2007 46 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 1 12.04.2011 20 200 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 2 12.04.2011 20 100 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 3 13.04.2011 20 300 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 4 13.04.2011 20 250 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 5 14.04.2011 40 500 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 6 15.04.2011 33 000 000,00 ТОВ "КОД IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34927676 платiжне доручення 7 15.04.2011 9 604 000,00 З А Г А Л О М : 164 000 000,00 На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено в повному обсязi у встановленi законодавством термiни — наведено достовiрно. ? Вартiсть чистих активiв Товариства на звiтну дату вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. ? Обсяг чистого прибутку Товариства за звiтний перiод складає 3 тис. грн. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) вiдображено у формi №2 ?Звiт про фiнансовi результати? i, на нашу думку, вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема: № 15 ?Доходи?, № 16 ?Витрати?. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями ? наведено достовiрно. ? Вiдповiдно до наданих Товариством даних, протягом звiтного перiоду вiдбулись дiї, що визначенi у частинi I статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, а саме: змiна складу посадових осiб, а також змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Вiдповiдна iнформацiя розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У звiтному перiодi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi, але акцiї Товариства знаходяться у бiржовому списку ?Приднiпровської фондової бiржi? ПрАТ як позалiстiнговi цiннi папери. На нашу думку, твердження управлiнського складу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента ? наведено достовiрно. ? На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?) не вiдбувались ? наведено достовiрно. ? Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку не призведено, так як цi показники для емiтентiв — публiчних акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР). ? На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями ? наведено достовiрно. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв ? наведено достовiрно. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: Товариством не створено резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, як того вимагають П(С)БО №26 ?Виплати працiвникам? та П(С)БО №16 ?Зобов?язання?. У зв?язку з цим ми не змогли пiдтвердити пов?язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який мiг би корегуватись на суму цього резерву. Висловлення умовно ?позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi В результатi проведеної аудиторської перевiрки, на нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства, за винятком впливу питання про яке йдеться у вищенаведеному параграфi, у всiх iстотних аспектах справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2011 р., фiнансовi результати, рух грошових коштiв i власного капiталу за рiк, який закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до вимог Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? та нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. Надана до перевiрки фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до вибраної концептуальної основи — П(С)БО, згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського облiку та виконана у повному обсязi. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено ?Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)?, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011. ? При порiвняннi вартостi чистих активiв з сумою статутного капiталу виявлено, що вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає ? 164003 тис. грн. Сума статутного капiталу Товариства на кiнець звiтного перiоду складає ? 164000 тис. грн. ? На нашу думку, твердження управлiнського складу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента ? наведено достовiрно. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю нами не виявлено. ? Щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону ?Про акцiонернi товариства? виявлено наступне: у звiтному перiодi значнi правочини (10 та бiльше % вартостi активiв (грошових коштiв до 16400 тис. грн.) на початок дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства) не виконувались. На нашу думку, твердження управлiнського складу про те, що у 2011 роцi значнi правочини не мали мiсце ? наведено достовiрно. ? Щодо стану корпоративного управлiння Товариством виявлено таке: Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом ?Про акцiонернi товариства?, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Виконавчий орган Товариства (голова правлiння) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом фiнансово — господарською дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Внутрiшнiй контроль у Товариствi здiйснюється ревiзором. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Вiддiлу внутрiшнього аудиту, як пiдроздiлу Товариства, на пiдприємствi не створено. ? Визнаючи можливiсть iснування суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно, до МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi?. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Цi процедури були виконанi. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок шахрайства ? наведено достовiрно. ? З метою оцiнити загальний фiнансовий стан Товариства на звiтну дату аудиторами розраховано вiдповiднi показники, якi викладено нижче у Довiдцi про фiнансовий стан Товариства. Довiдка про фiнансовий стан на 31.12.2011. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ ?КА — СЕРВIС? Аналiз показникiв фiнансового стану Товариства Результати аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства, проведеного на пiдставi даних фiнансової звiтностi, представленi нижче в таблицi: № Найменування показника Формула розрахунку показника Коди рядкiв фiнансової звiтностi Значення на Орiєнтовне оптимальне (позитивне) значення кiнець звiтного перiоду 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення) : Короткостроковi зобов'язання форма №1 рядки (220+230+240) : рядок 620 6413,0800 0,25 — 0,50 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та реальнi) + Запаси + Витрати) : Короткострокова заборгованiсть форма №1 рядки (260+270) : рядок 620 6559,2800 1,00 — 2,00 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї): К3 = Власнi кошти : Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) форма №1 рядок 380 : рядок 280 0,9998 0,25 — 0,50 4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом: К4 = (Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть) : Власний капiтал форма №1 рядки (480+620) : рядок 380 0,0002 не >1,00 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв: К5 = Прибуток, або збиток (пiдсумок активу балансу на початок + на кiнець звiтного перiоду):2 Форма№2 р.220 (або ряд.225) Форма№1(ряд. 280 (гр.3) + ряд.280 (гр.4)):2 0,00004 К1 — Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує, яка частка короткострокових (поточних) зобов?язань Товариства можлива бути сплачена негайно, за рахунок його власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв (негайну готовнiсть пiдприємства погасити свої борги). Коефiцiєнт показує, наскiльки найбiльш термiновi (поточнi) зобов?язання покритi найбiльш лiквiдними активами. Значення показника на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального. К2 — Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує загальну оцiнку лiквiдностi пiдприємства, або iншими словами — те, наскiльки обсяг поточних кредиторських зобов?язань Товариства можливо погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Цей показник дозволяє встановити у скiльки разiв оборотнi активи разом з витратами майбутнiх перiодiв перекривають поточнi зобов?язань. Значення показника на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального. К3 — Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, або автономiї) свiдчить про питому вагу власних коштiв Товариства (його власного капiталу, фондiв, прибутку, тощо) у загальнiй сумi активiв, авансованих в його бiзнес. Цей показник характеризує незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi (автономiї) Товариства на звiтну дату вiдповiдає умовам теоретично оптимального, що свiдчить про високий рiвень фiнансової стiйкостi. К4 — Коефiцiєнт покриття зобов?язань власним капiталом — це показник, який загалом свiдчить про фiнансову залежнiсть Товариства вiд заємних коштiв. Цей коефiцiєнт розраховується як спiввiдношення загальної суми залучених та власних коштiв. Значення коефiцiєнту покриття зобов'язань власним капiталом на звiтну дату в межах теоретично оптимального, що свiдчить про домiнування власного капiталу над залученим. К5 — Коефiцiєнт рентабельностi активiв — це показник який свiдчить про ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Його основна концепцiя: вiдношення прибутку (- збитку), одержаного в результатi вкладення активiв в оборот, до середньорiчної вартостi саме цих активiв. На звiтну дату коефiцiєнт має значення 0,00004 за рахунок отриманого незначного прибутку. Прогнозний висновок фiнансового стану: На нашу думку, зважаючи на значення та динамiку розрахованих вище коефiцiєнтiв можливо охарактеризувати загальний фiнансовий стан Товариства, як стабiльний. Значення показникiв знаходяться на досить високому рiвнi, що свiдчить про фiнансову стабiльнiсть i вiдсутнiсть загрози припинення дiяльностi даного Товариства. Пiдпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифiкат аудитора України вiд 28.04.2011. № 006805) Дата аудиторського висновку : ?27? сiчня 2012 року. Адреса аудитора: 49027, м. Днiпропетровськ, вулиця Дзержинського, буд. 33-В Пiдпис керiвника аудиторської фiрми: Стецюренко С.А. (Сертифiкат аудитора України А вiд 16.05.1996. № 002752)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi Товариства є: Iнше фiнансове посередництво, Iнше грошове посередництво, Надання кредитiв. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умавах передплати. Сезоннi змiни не впливають на роботу пiдприємства.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iстотнiх придбань або вiдчужень активiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення. Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до українського законодавства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Можливi фактори ризику: — нестабiльнiсть економiчної ситуацiї. Несподiванiсть та нестабiльнiсть у сферi податкової полiтики, збiльшення ставок оподаткування; — криза платiжної дисциплiни споживачiв товариства; — iнфляцiйнi процеси.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Вiдсутнi факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента провадиться за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31 грудня 2011 року емiтент не має укладених, але не виконаних договорiв, якi б суттєво вливали на його фiнансовий стан.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегия пiдприємства полягає в розвитку нових напрямкiв дiяльностi, розвиток асортименту послуг товариства, якi конкурентно спроможнi на внутрiшньому ринку, для досягнення певних фiнансових показникiв дiяльностi товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Емiтент не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31 грудня 2011 року емiтент, його посадовi особи не виступають стороною в жоднiй з судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiї про результати та аналiз господарювання за останнi три роки немає, тому що товариство з дати державної реєстрацiї перетворення iснує менш нiж три роки.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 46 46 0 0 46 46
Усього 46 46 0 0 46 46
Опис Вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою амортизацiї. Згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 1000 грн. амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 164003 46
Статутний капітал (тис. грн.) 164000 46
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 164000 46
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв — рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал — рядок 300; скоригований статутний капiтал — рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
0   0 0  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
0   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
0   0 X  
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 25 X X
Усього зобов'язань X 25 X X
Опис:

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
11.11.2011 15.11.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.10.2011 14.10.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.11.2011 14.11.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Інформація про стан корпоративного управління

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 1
2 0 0 0
3 0 0 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X  
Інше (запишіть): Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Була Утворена Наглядову раду у складi трьох осiб та було обрано усiх членiв Наглядової ради

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Так Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): Голова Правлыння Так Так Так

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів   X
2 Положення про наглядову раду   X
3 Положення про виконавчий орган (правління)   X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію   X
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Правління або директор X  
Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X  
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків   X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):   X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) — Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Не було змiнено особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: —

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: —

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: —

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
 
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
 
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
 
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
 
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
 
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
 
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
 
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
 
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
 
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
 
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
 

Річна фінансова звітність

 

  Коди
    Дата 31.12.2011
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ" за ЄДРПОУ 35430612
Територія Дніпропетровська Iндустрiальний 49000 мiсто Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16 за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво за КВЕД 65.23.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Днiпропетровська обл. Iндустрiальний р-н 49000 мiсто Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16
Середня кількість працівників: 0

 

Баланс станом на 2011 рік

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
— залишкова вартість 010 0 0
— первісна вартість 011 0 0
— накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
— залишкова вартість 030 46 46
— первісна вартість 031 46 46
— знос 032 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи:
— справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
— первісна вартість 036 0 0
— накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
— інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
— чиста реалізаційна вартість 160 0 0
— первісна вартість 161 0 0
— резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
— за бюджетом 170 0 3
— за виданими авансами 180 0 0
— з нарахованих доходів 190 0 0
— із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 3652
Поточні фінансові інвестиції 220 0 156490
Грошові кошти та їх еквіваленти:
— в національній валюті 230 0 3837
— у т.ч. в касі 231 0 0
— в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 46 164000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0 3
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 46 164003
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
— з одержаних авансів 540 0 0
— з бюджетом 550 0 0
— з позабюджетних платежів 560 0 0
— зі страхування 570 0 0
— з оплати праці 580 0 0
— з учасниками 590 0 0
— із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 25
Усього за розділом IV 620 0 25
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

 

Примітки Визначення фiнансового стану Товариства на 31.12.2011. проводилося на пiдставi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Рядки 030-032 вiдображають залишкову вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою амортизацiї. Згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 1000 грн. амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. Рядок 220 вiдображає вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй, якi первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй вiдображаються Товариством у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй. У рядку 220 на дату балансу вiдображено: — векселi на загальну суму 156490 тис. грн., на звiтну дату поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства вiдображено за собiвартiстю, втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй не розраховувались. Рядок 210 вiдображає вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi Товариства. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Згiдно облiкової полiтики, величина резерву сумнiвних боргiв визначається Товариством методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв). На дату балансу вiдображено сальдо розрахункiв з поточними дебiторами в сумi 3652 тис. грн.. Це поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено (з причини вiдсутностi сумнiвiв у платоспроможностi дебiторiв та iнших пiдстав). Рядок 230 вiдображає залишок грошових коштiв в банку в сумi 3837 тис. грн.. Рядок 300 вiдображає розмiр Статутного капiталу Товариства, сформований та сплачений акцiонерами на звiтну дату в сумi 164000 тис. грн.. Розмiр статутного капiталу становить 164 000 000, 00 грн. (Сто шiстдесят чотири мiльйони грн. 00 коп.), який розподiлено на 656 000 000 (Шiстсот п'ятдесят шiсть мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п'ять копiйок) кожна. Рядок 350 вiдображає розмiр нерозподiленого прибутку на звiтну дату в сумi 3 тис. грн.. Рядок 610 вiдображає поточнi зобов'язання Товариства. Зобов'язання Товариством визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. У рядку 610 на дату балансу вiдображено iншi поточнi зобов'язання у сумi 25 тис. грн.. Поточнi зобов'язання вiдображаються Товариством в балансi за сумою погашення.
Керівник РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
Головний бухгалтер КОЗIЄНКО НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 179031 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 179031 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 178983 ) ( 0 )
Валовий прибуток:
— прибуток 050 48 0
— збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 45 ) ( 0 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
— прибуток 100 3 0
— збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
— прибуток 170 3 0
— збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
— прибуток 190 3 0
— збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
— доходи 200 0 0
— витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
— прибуток 220 3 0
— збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 25 0
Відрахування на соціальні заходи 250 11 0
Амортизація 260 0 0
Інші операційни витрати 270 9 0
Разом 280 45 0

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 656000.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 656000.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000500 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000500 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується за наступним принципом: нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат, за яким для визнання фiнансового результату звiтного перiоду належить зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому, доходи та витрати вiдображаються в облiку i звiтностi пiдприємства у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за групами вiдповiдно роздiлу I "Фiнансовi результати" форми №2 "Звiт про фiнансовi результати". Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО №16 "Витрати". Склад витрат (собiвартiсть реалiзацiї): собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй. Склад витрат (адмiнiстративнi витрати): вiдповiдно роздiлу II "Елементи операцiйних витрат" форми №2 "Звiт про фiнансовi результати". Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є прибуток у сумi 3 тис. грн.. Чистий прибуток (збиток) звiтного перiоду дорiвнює 3 тис. грн.. Фiнансовi результати дiяльностi товариства, що вiдображенi у фiнансовому звiтi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв та витрат.
Керівник РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
Головний бухгалтер КОЗIЄНКО НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА

 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 3 0
Авансів 095 0 0
Повернення авансів 100 0 0
Працівникам 105 23 0
Витрат на відрядження 110 0 0
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
Відрахувань на соціальні заходи 125 15 0
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 0 0
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -41 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -41 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
— фінансових інвестицій 180 7888 0
— необоротних активів 190 0 0
— майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
— відсотки 210 0 0
— дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
— фінансових інвестицій 240 167964 0
— необоротних активів 250 0 0
— майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -160076 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -160076 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 163954 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 0 0
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 163954 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 163954 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 3837 0
Залишок коштів на початок року 410 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 3837 0

 

Примітки Зв?т про рух грошових кошт?в заповнено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 4 та в?дображає ?нформац?ю про зм?ни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний 2011 рiк, зокрема: — рух кошт?в у результат? операц?йної д?яльност? (надходження та видатки); — рух кошт?в у результат? ?нвестиц?йної д?яльност? (надходження та видатки); — рух кошт?в у результат? ф?нансової д?яльност? (надходження та видатки). Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження грошових кошт?в в сум? 3837 тис грн..
Керівник РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
Головний бухгалтер КОЗIЄНКО НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА

 

Звіт про власний капітал за 2011 рік

 

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 46 0 0 0 0 0 0 0 46
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 46 0 0 0 0 0 0 0 46
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 163954 0 0 0 0 0 0 0 163954
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 163954 0 0 0 0 3 0 0 163957
Залишок на кінець року 300 164000 0 0 0 0 3 0 0 164003

 

Примітки Звiт про власний капiтал заповнено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №5 та вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в капiталi Товариства за звiтний 2011 рiк. У складi власного капiталу Товариства, на звiтну дату, є такi статтi: статутний капiтал у сумi 164000 тис. грн., та нерозподiлений прибуток (що залишився у розпорядженнi Товариства) у сумi 3 тис. грн.. Разом позитивнi змiни у власному капiталi за звiтний перiод склали +163957 тис. грн. (за рахунок поповнення статутного, а також отриманого прибутку вiд фiнансово — господарської дiяльностi).
Керівник РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
Головний бухгалтер КОЗIЄНКО НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

 

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

 

IV. Фінансові інвестиції

 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 156490 0 156490
Разом (розд. А + розд. Б) 420 156490 0 156490

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 156490
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

 

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 3837
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 3837

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

 

VII. Забезпечення і резерви

 

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

 

VIII. Запаси

 

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

 

IX. Дебіторська заборгованість

 

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 3652 3652 0 0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

 

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

 

XI. Будівельні контракти

 

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
— валова замовників 1120 0
— валова замовникам 1130 0
— з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

 

XII. Податок на прибуток

 

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
— на початок звітного року 1220 0
— на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
— на початок звітного року 1230 0
— на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240 0
у тому числі:
— поточний податок на прибуток 1241 0
— зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
— збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 0
у тому числі:
— поточний податок на прибуток 1251 0
— зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
— збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 0
Використано за рік — усього 1310 0
в тому числі на:
— будівництво об’єктів 1311 0
— придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
— з них машини та обладнання 1313 0
— придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
— погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

 

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи — усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи — усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
  1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва — усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва — усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси — усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи — разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 

Керівник РОМАНЮК ОЛЕКСIЙ IВАНОВИЧ
Головний бухгалтер КОЗIЄНКО НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА